Thêm button Donate Paypal ở Sidebar diễn đàn Xenforo 2

https://xenforo.com/community/resources/add-a-donate-block-on-the-sidebar.6781/   How to do it: Go to your admin panel : Appearance > Widgets > add a Widget.  Widget definition : HTML Widget key : Donate_by_Dan Title : Donate! Forums list : Forum list: Sidebar Positioning : You…

Làm đẹp Action Bar cho Xenforo 2

Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một thủ thuật nhỏ với action bar của xenforo 2. Giúp làm sinh động hơn cho forum xenforo của bạn.…